De volgende adviezen zijn openbaar inzichtbaar:

Adviesvraag inzake het concept werkplan Beschermd Thuis 2022

Advies MAR inzake Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening

MAR-advies: Niet-gebruik Algemene Bijstand

Ongevraagd advies inzake wijziging verzamelverordening

Advies MAR inzake Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening

Ongevraagd advies inzake wijziging verzamelverordening PW

Advies ongevraagd aan College

Advies MAR inzake concept woonzorgvisie

Reactie MAR op informatieplan Berenschot

Uw reactie d.d. 9 februari 2021 op het ongevraagd advies van de MAR over de Zienswijze van de Raad en het College
op de Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG d.d. 15 december 2020

Zienswijze gemeenteraad op Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG d.d. 15 december 2020

Advies inzake Uitgangspuntennota GGD NOG 2022

Advies Concept Regionaal Kaderdocument beschermend thuis 2022-2030

Advies Regionaal Ontwerp Beschermd Thuis OostVeluwe

Advies Nota Samen tegen huiselijk geweld

Advies Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Brummen 23-12-19

Advies bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

Advies BW over cliëntondersteuning 19-2-2020

Inspreeknotitie 10-10-2019

Advies MAR integrale nota ondersteuning

Advies Verzamelverordening participatiewet 2019

Advies beschut werk Suzanne Jongbloed

Advies tegemoetkoming inkomens 2018

Advies College Personen met verward gedrag

Maradvies 5P beleidsregels november 2015

Maradvies inzake Concept verordering mei 2015

Maradvies inzake OPWEG maart 2015

Maradvies beleidsregels jeugd maart 2015

Maradvies jeugd januari 2015

Rapport winst door verbinden 2015

Maradvies verordening WMO 2015

MarInzake Beleidsnota Participatiewet

MarBeleidsregels Participatiewet 2015 _2

MarBeleidsregels Participatiewet 2015 _1

MarBeleidsregels Participatiewet 2015

Maradvies verordening Stimuleringsbudget

Maradvies PGB 2015 sva

Maradvies verordening jeugdhulp sept. 2014

Maradvies wmo september 2014

Maradvies Jeugdzorg d.d. 28 augustus 2014

Maradviesjeugd d.d. 26 juni 2014

Maradviesjeugd d.d. 25 april 2014

Maradvies februari 2014

Maradvies d.d 18 februari 2014

Maradvies Jeugd d.d. 26 januari 2014 

Advies Spoorboekje Mantelzorg