Persbericht Maatschappelijke Adviesraad Brummen (MAR)

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) belegt telkens in het najaar in een openbare bijeenkomst, waarvoor alle burgers van Brummen worden uitgenodigd, en waarin zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het lopende kalenderjaar. Dit jaar is het door de Covid 19 pandemie helaas niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te beleggen en legt de MAR noodgedwongen schriftelijk verantwoording af. 

Jaarverslag Maatschappelijke Advies Raad 2021

De MAR is ingesteld door het gemeentebestuur en heeft tot doel het belang te verwoorden van de inwoners en gebruikers van gemeentelijke voorzieningen van de gemeente Brummen. Het betreft de voorzieningen op het gebied van het sociaal domein. De MAR vertegenwoordigt alle inwoners die op de een of andere manier aangewezen zijn op (jeugd)zorg en/of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen en/of gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente.

De MAR doet dit door, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen te geven over de beleidsvorming en de evaluatie van de beleidsplannen op het terrein van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Echter, de uitkomsten en aanbevelingen in het Rapport Berenschot over de kostenoverschrijding in het sociaal domein zullen het komende jaar een belangrijke rol spelen in de vorming van het gemeentebeleid en de adviserende rol daarbij van de MAR. Bezuinigingen binnen het sociaal domein lijken onvermijdelijk. Daarom staat de MAR klaar om op te komen voor de belangen van burgers die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen binnen het sociaal domein en te bewaken dat burgers niet in de knel komen door veranderingen in het beleid van het gemeentebestuur. De MAR zal de maatregelen van het gemeentebestuur in het sociaal domein in het komend jaar nauwlettend volgen en er kritisch naar kijken. Van de burgers in Brummen horen wij graag wat zij ervan vinden en wat hun ervaringen zijn, zodat wij het gemeentebestuur goed kunnen informeren en adviseren over het beleid in het sociaal domein.


We hebben een eigen facebookpagina, volg ons om bij te blijven van het laatste nieuws.

facebook volgbutton